oferta marki Vera-Agra
Vera-Agra proponuje odmiany pszenic ozimych sprawdzone w polskich warunkach klimatycznych.
S? to:Bristol ,Edward, Kelvin, Lincoln, Matrix, Tobak, Janosch i Tybalt jary przwódkowy.
Cechuj? si? one dobr? zimotrwa?o?ci?, wysok? zdrowotno?ci? i du?ym plonem, tak?e na s?abych gruntach. Oferowane przez nas odmiany s? od wielu lat z powodzeniem reprodukowane na terenie gminy Milicz i Syców. Wybieraj?c je do reprodukcji kierowali?my si? przede wszystkim mo?liwo?ci? powtarzania plonu przy uprawie pszenicy po pszenicy przy rosn?cym braku stanowisk dla tego gatunku. Ta cecha obni?a znacz?co koszty zwi?zane z obsianiem pola w pó?niejszych latach.
Znacz?cy w rachunku globalnym jest fakt, ?e nasze odmiany i Wiersum, oprócz odmian Saaten-Union, nie podlegaj? dodatkowej op?acie do Agencji Nasiennej w Lesznie.
Istotn? zalet? oferowanych odmian jest krótka lub ?rednio d?uga s?oma, co znacznie ogranicza wydatki na zabiegi chemiczne. Nie potrzeba stosowa? preparatów skracaj?cych ro?liny i zminimalizowane jest ryzyko strat spowodowanych wyleganiem zbo?a.
Zdrowotno?? oferowanych odmian pszenicy z firmy Wiersum jest od dawna uznana w Europie. Odmiany takie jak: Lincoln, Bristol, Tybalt, Matrix, Kelvin zosta?y wyhodowane ze skrzy?owania najlepszych rodów europejskich z dzikimi formami pszenicy. Da?o to doskona?e efekty odporno?ciowe na czynniki chorobotwórcze.
Wszystkie oferowane przez nas odmiany z firmy Wiersum i Saaten Union ciesz? si? bardzo du?? popularno?ci? na rynkach europejskich. W 2015r. plonowa?y one w firmie Vera-Agra w Cieszkowie na gruntach III i IV kl. na poziomie 7,0-7,5t/ha, a odmiana Tobak 8,5t/ha. Na polach w okolicach Trzebnicy Tobak plonowa? w 2016 r. 10t/ha.
Oferta firmy Vera-Agra nie ogranicza si? tylko do pszenic ozimych.
Posiadamy w ci?g?ej sprzeda?y tak?e: j?czmie? ozimy Eufora i ?yto ozime Armand oraz ro?liny poplonowe: gorczyca bia?a Rota, facelia b??kitna Natra, rzodkiew oleista Romesa, ?yto ozime poplonowe Pastar, ?ubin w?skolistny gorzki Karo, groch siewny jary Salamanca, groch siewny ozimy James.
Wszystkie oferowane odmiany s? kwalifikowane w stopniu C/1.

Hurtownia w Miliczu oferuje tak?e poni?szy materia? siewny i nasadzeniowy: trawy pastwiskowe, s?onecznik czarny, sadzeniaki ziemniaka, seradela, koniczyny, burak pastewny, rzepak, wyka Hanna, kanar, groch jary i ozimy, facelia Natra, gorczyca bia?a Rota, rzodkiew oleista Romesa, ?ubin gorzki w?skolistny Karo i wiele innych gatunków rolnych, tak?e pod indywidualne zamówienia.


Gatunek Odmiana Klasa jako?ci
Pszenica zwyczajna ozima JANOSCH B
Pszenica zwyczajna ozima TOBAK B
Pszenica zwyczajna ozima MATRIX A/B
Pszenica zwyczajna ozima LINCOLN A/B
Pszenica zwyczajna ozima BRISTOL B
Pszenica zwyczajna ozima KELVIN E
Pszenica zwyczajna ozima EDWARD B
Pszenica zwyczajna jara TYBALT A
J?czmie? ozimy EUFORA
?yto ozime ARMAND
Pszen?yto TWINGO

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539