gwarancja i jako??

Metody produkcji i czysto?ci nasion stosowane przez VERA-AGRA s? oparte na akceptowalnych, bran?owych standardach produkcji nasiennej oraz odpowiadaj? istniej?cym wymogom prawnym.


VERA AGRA gwarantuje, ?e nasiona wyprodukowane w niej i oferowane do sprzeda?y s? oznaczone zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa i odpowiadaj? opisowi na opakowaniu.


VERA AGRA nie sk?ada ?adnych o?wiadcze? ani nie udziela ?adnej gwarancji, wyra?nej lub domniemanej, co do u?yteczno?ci handlowej, przydatno?ci do okre?lonego u?ytku, ani w jakiejkolwiek innej kwestii w zwi?zku z nasionami, czy to wykorzystanymi samodzielnie, czy w po??czeniu z jakimkolwiek innym materia?em.


Wszelka odpowiedzialno?? VERA-AGRA, za roszczenia zwi?zane z jakimikolwiek szkodami lub stratami wynik?ymi z niezgodno?ci z powy?sz? gwarancj? lub z jakiejkolwiek innej przyczyny zwi?zanej z nabyciem i wykorzystaniem materia?u siewnego produkcji VERA-AGRA, jest tylko do warto?ci odpowiadaj?cej cenie nabytych nasion na podstawie faktury lub paragonu. Wyra?nie wy??cza si? zap?at? odszkodowa? w wy?szej wysoko?ci lub z jakiegokolwiek innego tytu?u.


Roszczenia dotycz?ce nasion niespe?niaj?cych powy?szych standardów nale?y wnosi? do VERA-AGRA niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 30 dni od dnia ujawnienia tej niezgodno?ci.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539