gwarancja i jakość

Metody produkcji i czystości nasion stosowane przez VERA-AGRA są oparte na akceptowalnych, branżowych standardach produkcji nasiennej oraz odpowiadają istniejącym wymogom prawnym.


VERA AGRA gwarantuje, że nasiona wyprodukowane w niej i oferowane do sprzedaży są oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiadają opisowi na opakowaniu.


VERA AGRA nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do użyteczności handlowej, przydatności do określonego użytku, ani w jakiejkolwiek innej kwestii w związku z nasionami, czy to wykorzystanymi samodzielnie, czy w połączeniu z jakimkolwiek innym materiałem.


Wszelka odpowiedzialność VERA-AGRA, za roszczenia związane z jakimikolwiek szkodami lub stratami wynikłymi z niezgodności z powyższą gwarancją lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z nabyciem i wykorzystaniem materiału siewnego produkcji VERA-AGRA, jest tylko do wartości odpowiadającej cenie nabytych nasion na podstawie faktury lub paragonu. Wyraźnie wyłącza się zapłatę odszkodowań w wyższej wysokości lub z jakiegokolwiek innego tytułu.


Roszczenia dotyczące nasion niespełniających powyższych standardów należy wnosić do VERA-AGRA niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ujawnienia tej niezgodności.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539