rozszerzenie wst?pu
Witamy Pa?stwa!

Spó?ka VERA-AGRA zajmuje si? dystrybucj? nasion warzyw, kwiatów i zió? pod mark? WOMIR. Jest to handel sezonowy rozpoczynaj?cy si? w grudniu i trwaj?cy do czerwca nast?pnego roku.

Nasiona do handlu pozyskiwane s? z produkcji w?asnej, od rolników indywidualnych posiadaj?cych z nami umowy kontraktacyjne oraz od polskich i zagranicznych firm hodowlano-nasiennych. Nasiona s? pakowane w opakowania pod mark? WOMIR, która to w latach 2000-2003 posiada?a 17% polskiego rynku i mimo upad?o?ci firmy istnieje na rynku i w dalszym ci?gu na produkty firmowane t? nazw? jest du?y popyt. Nasze produkty trafiaj? do dzia?kowców za po?rednictwem przej?tej po PPH WOMIR oraz rozszerzonej przez nas, sieci hurtowni na terenie ca?ego kraju. Prowadzimy wymian? handlowe nasion w luzie z Polskimi firmami hodowlanymi.

Specjalizujemy si? tak?e w wytwarzaniu kwalifikowanego materia?u siewnego zbó? ozimych i jarych oraz poplonów. Nasiona te trafiaj? na rynek Polski i Unii Europejskiej.

Kontynujemy prace hodowlane firmy WOMIR utrzymuj?c hodowl? 14 odmian: warzyw, zbó? i ro?lin poplonowych. Prowadzimy badania nad nowymi odmianami.

Naszym klientom proponujemy dogodne warunki p?atno?ci oraz doradztwo w zakresie poznania specyfiki danej odmiany.

Zapraszamy do wspó?pracy handlowców i producentów po zapoznaniu si? z nasz? ofert? asortymentow?.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539