warunki sprzeda?y

Warunkiem sprzeda?y nasion Nabywcy bezgotówkowo jest podpisanie Wieloletniej Umowy Handlowej, w której to okre?lone s? szczegó?owo terminy p?atno?ci i zasady wzajemnego handlu.


Dokumenty niezb?dne do podpisania Wieloletniej Umowy Handlowej wymagane od Nabywcy:
- REGON (ksero),
- NIP (ksero),
- Za?wiadczenie o dzia?alno?ci gospodarczej (ksero),
- KRS (wyci?g z ostatnich 3 miesi?cy) dla spó?ek prawa handlowego.

© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539