historia firmy Vera Agra
Kilka s?ów o nas

Firma VERA-AGRA zosta?a powo?ana do ?ycia w pa?dzierniku 2004 roku.


W lipcu 2006 wygrali?my przetarg na zakup PPH Womir Sp. z o.o. jako zorganizowanej ca?o?ci. Od tej pory jeste?my kontynuatorem jej d?ugoletnich dobrych tradycji w zakresie hodowli i obrotu nasionami warzyw, kwiatów , zió? i traw oraz ro?lin rolniczych. Vera-Agra oprócz marki Womir przej??a tak?e, po upad?ym, pola i maszyny oraz kompleks produkcyjny w Guzowicach i hurtowni? w Miliczu.


VERA-AGRA od 01-02-2017 jest zarz?dzana przez Prezesa Zarz?du Jakuba Natka?ca. Prokurentem firmy jest aktualnie Wojciech Natkaniec.


Firma posiada 14 odmian ro?lin (warzyw i zbó?), które to stanowi? nasz? w?asno??. Kontynujemy badania nad nowymi odmianami ro?lin i zg?aszamy je do COBORU. Obecnie w rejestracji s? dwie nowe odmiany warzyw: Marchew jadalna WOM215 i Cebula zwyczajna WOM115.Dokonania i osi?gni?cia.

Posiadamy prawa do 10 odmian ro?lin ogrodniczych


GATUNEKODMIANA
BÓBKASJER
CEBULACOLOMBINA F1
FASOLA WIELOKWIATOWAFELICJA
FASOLA ZWYK?A KAR?OWABATUTA
FASOLA ZWYK?A KAR?OWAWST?GAOdmiana chroniona wy??cznym prawem
KOPER OGRODOWYHERKULES
PIETRUSZKA KORZENOWAGAZELAOdmiana chroniona wy??cznym prawem
RZODKIEWKA PÓ?D?UGASPRINTER
RZODKIEWKA OKR?G?AMERY

oraz 100% praw do 4 odmian ro?lin rolniczych.
GATUNEKODMIANA
FACELIA B??KITNANATRAOdmiana chroniona wy??cznym prawem
GORCZYCA BIA?AROTAOdmiana chroniona wy??cznym prawem
?YTO OZIMEPASTAR
?YTO OZIMEARMANDOdmiana chroniona wy??cznym prawem


Troch? liczb:
- Kapita? zak?adowy – 2 000.000,00 PLN (100 % udzia?u polskiego)
- Liczba zatrudnionych osób – 25
- W naszej ofercie znajduje si? pod mark? WOMIR ponad 360 pozycji
- Gospodarujemy na ponad 600 ha gruntów ornych.

Dane rejestrowe:
Nazwa firmy:VERA AGRA Sp. z o.o.
Adres siedziby:Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP:6721943539
NIP UE:PL6721943539
REGON:331459038
KRS:0000231003
PIORiN:02/13/6228
ARMiR:061452101
ARR:6721943539*0110374
Zarz?d:Jakub Natkaniec – Prezes Zarz?du


Profile dzia?alno?ci:

Dzia?alno?? podstawowa:
- handel hurtowy i detaliczny nasionami: warzyw, kwiatów, zió?, poplonów, zbó? i innych ro?lin.
- produkcja, hodowla i obrót kwalifikowanym materia?em siewnym ro?lin rolniczych i poplonowych


Dzia?alno?? uzupe?niaj?ca:
- ?wiadczenie us?ug rolniczych, obrót nawozami mineralnymiLokalizacja hurtowni oferuj?cych nasze produkty:


© Graffi Studio - 2009

VERA - AGRA Sp. z o.o.

tel: /71/ 384-80-21
fax: /71/ 384-80-22
e-mail: biuro@womir.pl

Guzowice 14
56-330 Cieszków
NIP 6721943539